Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz GGS Trafik tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.


1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

GGS Trafik, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres : Batı Sitesi Mahallesi Gersan Sanayi Sitesi 2307/2 Sokak No:11 Batıkent - Yenimahalle / Ankara

Telefon : +90 312 474 01 30

E-posta : info@ggstrafik.com


2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

GGS Trafik, ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 1. Kimlik Verisi: Ad, soyad, T.C. kimlik no, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durumu, uyruğu, nüfus cüzdanı/ehliyet sureti, anne ve baba adı, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ad ve soyad bilgisi
 2. İletişim Verisi: E-posta adresi, telefon numarası ve adresi
 3. Mesleki deneyim: Mezun olduğu üniversite, operatörlük/MYK belgeleri, diploma bilgileri
 4. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Adli sicil kaydı, sağlık raporu
 5. Finansal Veri: Banka hesap bilgileri
 6. Fiziksel Mekan Güvenliği: Güvenlik kamera kayıtları
 7. Görsel ve İşitsel Veri: Gerçek kişiye ait fotoğraf
 8. Diğer: İmza
3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

GGS Trafik ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 1. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 2. Çalışan Memnuniyetine Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 3. Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 4. Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 5. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 6. Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 7. İş Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 8. İnsan Kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 9. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 10. Müşteri ilişkileri yönetimi
 11. Satın alma süreçlerinin yönetilmesi
 12. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi>
4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, mahkemelere ve icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalara ve yetkililerine, iş ortaklarına, bankalara, Şirketimiz pay sahiplerine, grup şirketlerimize ve iştiraklerimize, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılara aktarılabilmektedir.


5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verilerinizi GGS Trafik ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla; internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinizle ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.